ÁSZF

Általános bérleti feltételek:

Petrik Ákos E.V. bérbe adja a megnevezett bérlőnek a pontosan leírt robogót, az alábbi feltételek és
díjszabás mellett.
1. A robogót jogi személy vagy olyan magánszemély bérelheti, aki:
● 16. életévét betöltötte
● állandó lakását igazolja
Jogi személy esetén 2 példányos cégszerű megrendelés és cégbélyegző használata mellett a
robogót a robogókölcsönző a bérlő megbízottjának adja át, akinek adatai a megrendelésben
szerepelnek és aki megfelel a 2. pontban felsorolt feltételeknek.
2. A robogót csak a szerződésben feltüntetett személy(ek) vezetheti(k).
A bérlő a robogó vezetésére saját magán kívül egy személyt jelölhet meg, aki:
● 16. életévét betöltötte
● állandó bejelentett lakással
● legalább egy éves, a bérelt robogó vezetésére jogosító vezetői engedéllyel
● a robogó vezetésében megfelelő jártassággal rendelkezik
3. A tulajdonos megtagadhatja a robogó bérbeadását, ha a bérleti díj kifizetését, vagy a robogó
rendeltetésszerű használatát, illetve állagának megóvását nem látja biztosítottnak.
4. A bérelt robogót tilos
● másnak bérbe vagy kölcsönbe adni,
● versenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzésre),
● másik gépjármű vontatására használni.
Tilos továbbá a robogót alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy
ilyen befolyás alatt álló személynek a vezetést átengedni.
5. A tulajdonos a robogót a „Tank” rovatban megjelölt mennyiségű üzemanyaggal feltöltve,
tartozékaival együtt adja át a bérlőnek. A bérlő a robogót és a tartozékait a „Visszavét helye
és ideje” rovatban megjelölt helyen és napon, az üzlet nyitva tartás ideje alatt – a normál
elhasználódást kivéve – ugyanolyan állapotban köteles visszaadni, mint átadáskor volt.
6. Ha a bérlő a robogót a megadott időben,
ugyanolyan állapotban adja vissza, mint átadáskor volt. A bérleti díjszabás napi 200 kilóméteres díjszabás,
amelyet bérleti naponként
kell fizetni, vagy egyéb speciális díjszabás, amelynek feltételeit a tulajdonos mindenkor
érvényes árlistája tartalmazza. A bérleti szerződést azzal a díjszabással kell elszámolni,
amellyel megkötötték. Ha a bérlő a bérlet időtartama alatt módosítani kívánja a díjszabást, a
bérleti szerződést el kell számolni és új bérleti szerződést kell kötni.
7. A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, stb.) a bérlőt
terhelik. Amennyiben a bérlő a robogót nem a „Tank” rovatban megjelölt mennyiségű
üzemanyaggal adja vissza, a tulajdonos a hiányzó üzemanyag árát felszámítja. A tulajdonos
az esetleges többlet üzemanyag árának visszafizetésére nem kötelezhető. Ha megállapítást
nyer, hogy a bérlő nem a robogóhoz előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az
üzemanyagcsere, valamint az ebből eredő károsodás költségeit megfizetni.
8. Egy bérleti nap 24 órából áll, mely a robogó átvételének a szerződésben feltüntetett
időpontjában kezdődik. Ha a bérlő a robogót továbbra is igénybe akarja venni, ezt a
szándékát legkésőbb a bérleti szerződés lejárta előtt 48 órával, személyesen kell a tulajdonos
tudomására hozni. A tulajdonos a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani.
Amennyiben a bérlő a robogót késve adja vissza, késedelmi díjat köteles fizetni.
A késedelmi díj összege: minden megkezdett nap 2.500,-Ft +ÁFA.
A türelmi idő 90 perc.
9. A robogó rendeltetésszerű használata közben fellépő meghibásodás, vagy baleset esetén a
tulajdonost kell telefonon értesíteni a szerződésben feltüntetett telefonszámon.
10. Esetleges műszaki meghibásodásból eredő, a bérlőt sújtó valamennyi – robogójavításon túli anyagi és egyéb károkért a tulajdonost nem terheli felelősség. Ha a robogó a bérlő vagy a
robogó vezetője gondatlan, szakszerűtlen kezelése miatt válik üzemképtelenné (pl.:
túlterhelés, kenőanyag vagy 2 ütemű motorolaj! elmulasztása, gumiabroncs
meghibásodása), illetve a 2. vagy 4. pontban foglaltak megszegése esetén a felmerülő kárt
(vontatás, javítás, stb.) a bérlő teljes egészében köteles megtéríteni. A szerződés tárgyát
képező robogó(k) újak, annak bejáratási szabályairól bérbeadó a bérlőt tájékoztatta, melyet
bérlő tudomásul vett. Ennek nem betartásából eredő károk is a bérlőt terhelik.
11. A tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy Magyarország területén kívülre történő
utazáshoz ne járuljon hozzá.
12. Anyagi kárral járó baleset esetén a bérlő köteles a rendőrség intézkedését kérni – a
felelősségtől függetlenül – és erről az igazoló lapot a tulajdonosnak bemutatni.
13. Hosszabb távú bérlés esetén a bérlőnek a robogót kötelező szervizelésre, karbantartásra a
tulajdonos rendelkezésére kell bocsátani.

Az oldalon szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.